Es izmantoju Starptautiskās Mineraloģijas Asociācijas apstiprinātu Niķeļa-Štrunca minerālu klasifikāciju.

Šo klasifikācijas sistēmu izstrādāja vācu mineralogs Kārlis Hugo Štruncs (1910. gada 24. februāris - 2006. gada 19. aprīlis). Štrunca klasifikācijas sistēma balstās uz minerālu ķimiskā sastāva un kristāliskās struktūras.

Uzspiežot uz akmeņa nosaukumu attiecīgā valodā, Tu vari palasīt par šo minerālu un tā paveidiem.

Sadaļa tiek papildināta...

Starptautiskās Minerālu Asociācijas apstiprinātā minerlu klasifikācija

Klase Papildus Numurs LV ENG RU Paveidi
1. Tīrradņu elementi Metāli un Intermetāliskie Savienojumi Vara apakšgrupa 1.АА.05 Varš Copper Медь Bronza
1.АА.05 Sudrabs Silver Серебро  
1.АА.05 Zelts Gold Золото  
  1.AD.05 Dzīvsudrabs Mercury Ртуть  
1.AF.10 Platīns Platinum Платина  
    1.CA.05 Bismuts Bismuth Висмут  
Ogleklis 1.CB.05a Grafīts Graphite Графит  
1.CB.10a Dimants Diamond Алмаз  
  1.CC.05 Sērs Sulphur Сера  
2. Sulfīdi un Sulfosāļi (sulfīti) Metāliskie Sulfīdi   2.CB.05a Sfalerīts Sphalerite Сфалерит  
2.CB.10a Halkopirīts Chalcopyrite Халькопирит  
2.CD.10 Galenīts Galena Галенит  
2.CD.15a Cinobrs Cinnabar Киноварь  
2.EB.05a Pirīts Pyrite Пирит  
2.EB.10a Markazīts Marcasite Марказит  
2.EB.20 Arsenopirīts Arsenopyrite Арсенопирит  
2.FA.15a Realgārs Realgar Реальгар  
2.FA.30 Auripigments Orpiment Аурипигмент  
3. Galogenīdi Parasti Galogenīdi bez H2O 3.AB.25 Fluorīts Fluorite Флюорит  
4. Oksīdi un hidroksīdi     4.AA.05 Ledus Ice Лед  
4.AA.10 Kuprīts Cuprite Куприт  
4.BA.05 Hrizoberils Chrysoberyl Хризоберилл Aleksandrīts
Spineļa grupa 4.BB.05 Spinelis Spinel Шпинель  
4.BB.05 Magnetīts Magnetite Магнетит  
Korundu grupa  4.CB.05 Korunds Corundum Корунд Rubīns, Safīrs
4.CB.05 Hematīts Hematite Гематит  
Kvarca grupa  4.DA.05 Kvarcs Quartz Кварц Makrokristāliskais un Mikrokristāliskais (Halcedons, un tā paveidi, t.sk. Ahāts un Jašma)
  4.DA.10 Opāls Opal Опал  
4.DA.15 Kristobalīts Cristobalite Кристобалит  
4.DB.05 Rutils Rutile Рутил  
4.DK.05a Holandīts Hollandite Голландит  
4.FD.10 Goetīts Goethite Гётит  
4.FE.15 Lepidokrokīts Lepidocrocite Лепидокрокит  
5. Karbonāti (Nitrāti) Sārmainas zemes Kalcīta grupa  5.AB.05 Kalcīts Calcite Кальцит Marmoronikss, Kobalta Kalcīts, Mangāna Kalcīts
5.AB.05 Magnezīts Magnesite Магнезит  
5.AB.05 Siderīts Siderite Сидерит  
5.AB.05 Rodohrozīts Rhodochrosite Родохрозит  
5.AB.05 Smitsonīts Smithsonite Смитсонит  
  5.AB.15 Aragonīts Aragonite Арагонит  
    5.BA.05 Azurīts Azurite Азурит  
5.BA.10 Malahīts Malachite Малахит  
5.DA.50 Stihtīts Stichtite Стихтит  
6. Borāti Triborāti   6.CB.20 Hovlīts Howlite Говлит  
7. Sulfāti     7.AD.30 Anhidrīts Anhydrite Ангидрит Angelīts
Barīta grupa  7.AD.35 Celestīns Celestine Целестин  
7.AD.35 Barīts Barite Барит  
  7.CD.40 Ģipsis Gypsum Гипс Atlasa Špats, Selenīts, Alabastrs, Tuksneša Roze
8. Fosfāti   Trifilīta  grupa  8.AB.10 Purpurīts Purpurite Пурпурит  
  8.BL.10 Plumbogumīts Plumbogumite Плюмбогуммит  
Apatītu grupa  8.BN.05 Fluorapatīts Fluorapatite Фторапатит  
8.BN.05 Vanadinīts Vanadinite Ванадинит  
Metavariscīta grupa 8.CD.05 Fosfosiderīts Phosphosiderite Фосфосидерит  
  8.CD.10 Variscīts Variscite Варисцит  
8.DC.40 Kakoksenīts Cacoxenite Какоксенит  
8.DD.15 Tirkīzs Turquoise Бирюза  
9. Silikāti un germanāti Nesosilikāti   9.AC.05 Forsterīts
Forsterite Форстерит Olivīns, Peridots, Hrizolīts
Granātu grupa  9.AD.25 Pirops Pyrope Пироп  
9.AD.25 Almandīns Almandine Альмандин  
9.AD.25 Andradīts Andradite Андрадит Demantoīds
9.AD.25 Spesartīns Spessartine Спессартин  
9.AD.25 Grosulārs Grossular Гроссуляр Hesonīts
9.AD.25 Uvarovīts Uvarovite Уваровит  
  9.AD.30 Cirkons Zircon Циркон  
9.AF.10 Andaluzīts Andalusite Андалузит Hiastolīts
9.AF.15 Kianīts Kyanite Кианит  
9.AF.30 Staurolīts Staurolite Ставролит  
9.AF.35 Topāzs Topaz Топаз  
9.AJ.10 Dumortierīts Dumortierite Дюмортьерит  
Sorosilikāti   9.BD.10 Hemimorfīts Hemimorphite Гемиморфит  
9.BG.05a Epidots Epidote Эпидот  
9.BG.10 Coizīts Zoisite Цоизит Hromcoizīts (ar Rubīnu - Aniolīts), Tulīts, Tanzanīts
9.BJ.50 Kornerupīns Kornerupine Корнерупин  
Ciklosilikāti Berila grupa  9.CJ.05 Berils Beryl Берил Akvamarīns, Smaragds, Morganīts, Hošenīts, Heliodors, Biksbīts, 
  9.CJ.10 Kordierīts Cordierite Кордиерит Iolīts
9.CJ.30 Dioptazs Dioptase Диоптаз  
Turmalīnu grupa 9.CK.05 Elbaīts Elbaite Эльбаит Arbūza, Rubelīts, Indigolīts, Verdelīts
9.CK.05 Dravīts Dravite Дравит  
9.CK.05 Šerls Schorl Шерл  
  9.CM.05 Sugilīts Sugilite Сугилит  
9.CO.10 Eidialīts Eudialyte Эвдиалит  
Inosilikāti Enstatīta grupa  9.DA.05.1 Enstatīts Enstatite Энстатит Bronzīts Hiperstēns
9.DA.05.2 Ferosilīts Ferrosilite Ферросилит  
  9.DA.15.1 Diopsīds Diopside Диопсид Hromdiopsīds
9.DA.25.1 Žadeīts Jadeite Жадеит  
9.DA.25.2 Egirīns Aegirine Эгирин  
9.DA.30.1 Spodumēns Spodumene Сподумен Kuncīts
9.DB.40 Šatukīts Shattuckite Шаттукит  
9.DC.05.1 Astrofilīts Astrophyllite Астрофиллит  
Tremolīta grupa  9.DE.10 Tremolīts Tremolite Тремолит Nefrīts
9.DE.10 Aktinolīts Actinolite Актинолит
  9.DE.15 Magnēzija Ragmānis Magnesio-hornblende Магнезиевая Роговая Обманка  
Sārmainie Amfiboli 9.DE.25 Ribekīts Riebeckite Рибекит Krokidolīts
9.DE.25 Magnēzija Arfvedsonīts Magnesio- arfvedsonite Магнезио- арфведсонит  
  9.DG.05 Pektolīts Pectolite Пектолит Larimārs
9.DG.92 Čaroīts Charoite Чароит  
9.DK.05 Rodonīts Rhodonite Родонит  
9.DP.20 Prenīts Prehnite Пренит  
Filosilikāti Apofilīta grupa  9.EA.15 Fluorapofilīts-(K) Fluorapo-phyllite-(K) Фторапо-филлит-(K)  
  9.EC.05 Talks Talc Тальк  
Vizlu grupa/ Mica/ Слюды 9.EC.15 Muskovīts Muscovite Мусковит Muskovīts, Fuksīts
9.EC.20 Trilitionīts Trilithionite Трилитионит Lepidolīts
9.EC.20 Polilitionīts Polylithionite Полилитионит
Hlorīta grupa  9.EC.55 Klinohlors Clinochlore Клинохлор Serafinīts
9.EC.55 Šamozīts Chamosite Шамозит  
Serpentīnu grupa 9.ED.15 Antigorīts Antigorite Антигорит Serpentīns jeb Čūskakmens (ar Stihtītu - Atlantisīts)
9.ED.15 Hrizotīls Chrysotile Хризотил
9.ED.15 Lizardīts Lizardite Лизардит
  9.ED.20 Hrizokolla Chrysocolla Хризоколла  
Tektosilikāti bez ceolīta H2O   9.FA.05 Nefelīns Nepheline Нефелин  
Sārmainie Laukšpati 9.FA.30 Ortoklazs Orthoclase Ортоклаз  
9.FA.30 Adulārs Adularia Адуляр  
9.FA.30 Mikroklīns Microcline Микроклин Amazonīts
Plagioklaza Laukšpati 9.FA.35 Labradorīts Labradorite Лабрадорит Labradorīts
9.FA.35 Albīts Albite Альбит Oligoklazs, Heliolīts
  9.FA.65 Danburīts Danburite Данбурит  
  9.FB.10 Sodalīts Sodalite Содалит  Hakmanīts
9.FB.10 Lazurīts Lazurite Лазурит  
ar ceolīta H2O Ceolīti 9.GA.05 Skolecīts Scolecite Сколецит  
9.GE.10 Stilbīts-Ca Stilbite-Ca Стильбит-Ca  

Citi akmeņi, kuri nav saucami par minerāliem

Klase Papildus Numurs LV ENG RU Paveidi
Biogēnā viela   Pērle Pearl Жемчуг  
Perlamutrs Mother of Pearl Перламутр Tridakna, Abalons
Korallis Coral Коралл  
Orgāniska viela   Dzintars Amber Янтарь  
Fosīlijas   Pārakmeņojies Koks Petrified Wood Окаменелое Дерево  
Pārakmeņojušies Koraļļi Petrified Corals Окаменелые кораллы  
Pārakmeņojušās gliemenes Petrified Shells Окаменелые ракушки  
Ammonīts Ammonite Аммонит Amonīts, Amolīts
Fosforīts Phosphorite Фосфорит Kaprolīts
Ieži   Gagāts Jet Гагат  
Marmors Marble Мрамор  
Septārija Septarium Септария  
Larvikīts Larvikite Ларвикит  
Žads Jade Жад Nefrīts
Šungīts Shungite Шунгит  
Kamene Bumblebee Шмель  
Indigo Gabbro Indigo Gabbro Индиго Габбро  
Riolīts Rhyolite Риолит Llanīts, Liparīts
Unakīts Unakite Унакит  
Azul Bahija Azul Bahia Азул Бахия  
Granīts Granite Гранит  
Krams Flint Кремень  
Meteorīts Meteorite Метеорит Dzelzs, Akmens
Dabas stikli   Obsidiāns Obsidian Обсидиан Melns, Sudraba, Zelta, Varavīksnes, Sniega (ar Kristobalītu), Apačī Asaras, Mahogani
Tektīts Tektite Тектит Moldavīts
Bazalts Basalt Базальт Lava, Pumeks
0
 .